VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Drejtoritë Rajonale të Arsimit Parauniversitar
Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik.

VKM nr.285/2021 per rregullat e prokurimit publik. (shkarko VKM)

Na ndiqni në rrjetet sociale

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në ...

Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

 Njoftim per vend provizor zevendesues (leje lindje) Psikolog

Njoftim per vend vakant , punonjës social

Drejtoria  Rajonale e Arsimit  Parauniversitar Durrës, është njoftuar me Shkresën Nr. 21 Prot, datë 12.01.2022, të Zyrës Vendore Kamëz për krijimin e nje vendi vakant për punonjës Social në  Shkollën 9- vjecare “ Hillary Clinton “ Kamëz.  

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021

Publikohet trasparenca per DRAP Durres muaji Dhjetor 2021  

Shpallet lista përfundimtare sipas pikëve për secilin kandidat për punonjësit e shërbimi psiko-social të DRAP Durrës.

Publikohet lista me  pikët totale për secilin kandidat të shërbimit psiko-social që kanë aplikuan në DRAP Durrës. Njoftimi i kandidatëve do të bëhet duke nisur nga kandidati me  pikët më të larta dhe duke vijuar në rend zbritës deri në plotësimin e vendeve vakante....

Shpallet lista sipas pikeve të fituara nga secili kandidat për punonjës shërbimi psikosocial DRAP Durrës.

Publikohet lista e kandidatëve që kanë kaluar të 3 fazat e konkurrimit për shërbimin psiko-social, sipas secilës rubrikë (dosja, testimi, intervista). Afati i ankimimit për zezultatet e shpallura është nga data 30 Dhjetor 2021 deri me 4 Janar 2022. Ankimimet duhet të...
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!