Në zbatim të Ligjit 69/2012 “Përarsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërsisë” i ndryshuar, VKM nr.99, datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithëshme të Arsimit Parauniversitar”, Urdhërit nr.31, datë 28.01.2020 “Për miratimin e rregullores për funksionimin e institucioneve arsimore parauniversitare në Republikën e Shqipërisë” dhe Udhëzimit nr.22, datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe të shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar, Shpallja e vendit të lirë për drejtor të IPA të vartësisë së DRAP Durrës.

Lista fituese