Publikohet me linkun e mëposhtëm renditja përfundimtare e kandidatëve për lëvizje paralele, për punonjësit e SHPS që ushtrojnë profesionin në institucionet arsimore publike parauniversitare, sipas ZVAP-ve.