Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë”, neni 4, pika 3/c, DRAP Durrës, bën me dije rezultatin përfundimtar të vlerësimit të dosjeve pas ankimimit.
Njoftohen të gjithë kandidatët se rezultatet e vlerësimit janë pasqyruar dhe konfirmuar në portalin “Mësues për Shqipërinë” dhe mund t’i shohin në profilin e tyre.