NJOFTIM PËR HAPJEN E E PROCEDURËS SË KONKURIMIT TË FAZËS SË DYTË PËR DREJTUES TË IAP-ve BAZUAR NË URDHËRIN NR 6, DATË 10.01.2024 “PËR HAPJEN E PROCEDURAVE TË KONKURIMIT PËR POZICIONET VAKANTE , DREJTOR ISTITUCIONI ARSIMOR PUBLIK” TË DRAP DURRËS DHE UDHËZIMIT NR.22, DATË 13.11.2023 “PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE PËR EMËRIMIN,ULJEN NË DETYRË, PEZULLIMIN DHE SHKARKIMIN E DREJTORIT DHE NËNDREJTORIT TË ISTITUCIONIT PUBLIK ARSIMOR PARAUNIVERSITAR, KREU 1, NENI 6 “PROCEDURA E EMËRIMIT TË DREJTORIT TË IPAP-SË NGA DREJTORI I DRAP”, PIKA 3 DHE 4 .

Shiko Listën