Në zbatim të  Urdhërit nr.100, datë 25.02.2022, “Për miratimin e Rregullores për organizimin dhe zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”, Kreu II, Neni 6, pika b “Roli i  institucioneve të përfshira në proçes”, gjeni bashkëlidhur listën e IAPP-ve të DRAP Durrës të cilat ofrojnë zhvillimin e praktikës profesionale për vitin shkollor 2023-2024.

Lista