Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë”, neni 4, pika 3/c, DRAP Drrës, ka vlerësuar dosjet e dorëzuara të kandidatëve për portalin.
Njoftohen të gjithë kandidatë pjesëmarrës të shohin vlerësimin përkatës sipas treguesve në listën bashkëlidhur këtij njoftimi.
Për çdo ankesë lidhur me vlerësimin jeni të lutur të shkruani në linkun e mëposhtën duke plotësuar online formularin e ankimimit. Ankimimet do të pranohen deri në datë 14.07.2023.