Udhëzimi Nr. 16, datë  28.07.2021 për organizimin dhe funksionimin e sistemit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë.

(shiko udhezimin)

Udhëzimi i përbashkët Nr. 17, datë  16.08.2021 për Vitin Shkollor 2021-2022 në Sistemin Arsimor Parauniversitar

(shiko udhezimin)