Në zbatim të Urdhrit 313, datë 20.10.2021 dhe shpalljes të bërë nga DRAP Durrës me nr.1947/5 datë 22.11.2021, publikohet  lista paraprake e kandidatëve të KUALIFIKUAR pas vlerësimit të testimit me shkrim.

(shiko listen) 

Kandidatët dërgojnë me e-mail ankesat në adresën zyrtare të DRAP Durrës (DRAPDurrës@arsimi.gov.albrenda datës 21.12.2021