Për të gjithë kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2022 të cilët do të ngarkojnë dokumentat online në sistemin RASH dhe do të sjellin dosjen me postë në DRAP ju informojmë se në zbatim të shkresës Nr.3542 Prot, datë 18.05.2022, ardhur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për dokumentin:
  • Vërtetim i qendrës së banimit  (i detyrueshëm për tu ngarkuar online).
kandidatët duhet të ngarkojnë
  • Çertifikatën personale e cila ka të shënuar edhe vendbanimin 
sipas modelit të shkresës së MAS.