Për kandidatët e kualifikuar në fazën tjetër të konkurimit (sipas listës bashkëlidhur), intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 28 Dhjetor 2021 ora 10:00 grupi 1 (sipas listës në shpallje nga numri rendor 1 deri 20) dhe 29 Dhjetor 2021  ora 10:00 grupi 2 (sipas listës në shpallje nga numri rendor 21 deri 40) në mjediset e DRAP Durrës
Kandidatët të jenë të pajisur me masat mbrojjtëse për të respektuar protokollet e sigurisë dhe higjenës për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid-19
Kujdes: Shikoni me kujdes datën e intervistës përbri çdo kandidati