Mbi shërbimet online nga QSHA që ofrohen në platformën e-Albania: 
“Vërtetim i notave të provimeve të MSH” dhe “Vërtetim i rezultatit të provimit të shtetit”
Informacion i dërguar nga QSHA me shkresën 1329/1, datë 18.03.2022.