KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PJËSËMARRËS NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022.

Kanditatët të ndjekin njoftimet në faqen zyrtare të QShA në lidhje me portalin.

(shiko kalendarin)