Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë. Intervista e strukturuar do të zhvillohet pranë ambjenteve të shkollës “Jan Kukuzeli“, në orën...

Listen e kandidateve qe moren pjese ne testimin me shkrim dhe rezultati per fazen vijuese.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social që morën pjesë në testimin me shkrim dhe rezultatet për fazën vijuese. Afati i ankimimit është 3 ditë pune nga shpallja e këtij njoftimi. Ditën e martë, me datë 27.09.2022 pranë ambjenteve të shkollës ‘’Jan Kukuzeli’’...

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

PUBLIKOHET SHPALLJE 4 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIOIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

PUBLIKOHET SHPALLJE 4 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIOIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

VENDE TË LIRA PUNE VAKANTE DHE PROVIZORE TË ZVAP TIRANË 13.09.2022

VENDE TË LIRA PUNE VAKANTE DHE PROVIZORE TË ZVAP TIRANË 13.09.2022

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL QË KALOJNË FAZËN E PARË TË SHQYRTIMIT TË DOKUMENTACIONIT

LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR PSIKOLOG/PUNONJËS SOCIAL QË KALOJNË FAZËN E PARË TË SHQYRTIMIT TË DOKUMENTACIONIT Në zbatim të Urdhërit 313, datë 20.10.2020 dhe shpalljes së DRAP Durrës, datë 19.08.2022 ju njoftojmë se: TESTIMI ME SHKRIM PËR VLERËSIMIN E...

VENDET E LIRA TË PUNËS VAKANTE DHE PROVIZORE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS

VENDET E LIRA TË PUNËS VAKANTE DHE PROVIZORE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

SHPALLET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS

SHPALLET RENDITJA PARAPRAKE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS   SQARIM MBI PIKËT E KONVERTUARA TË TESTIMIT TË INFORMATIZUAR Në bazë të pikës 8/2/b të udhëzimit nr.15, datë 06.06.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në...

Drejtoria Rajonale

e Arsimit Parauniversitar Durrës




Bulqizë

Lagjja ”Minatori” Bulqizë

 Dibër

Bulevardi “Elez Isufi, Peshkopi

 Durrës

Rruga “Mujo Ulqinaku”, Lagja 12, Durres

 Kamëz

Bulevardi “Blu”, Rruga “Bruksel”   Nr.1

http://dartiraneqark.edu.al/index.php/za-kamez

 Kavajë

Lagja nr.3, Rruga Jurgen Trade,Kavaje

http://www.dartiraneqark.edu.al

Klos

Rr. Jaho Hoxha, Lagjja Nr.1, Klos

https://zvapklos.edu.al/

 Krujë

Lagjia”Qendër”

http://zvapkruje.arsprints.com

 

Mat

Adresa: Sheshi “Ahmet Zogu”, Burrel

                  https://zvapmat.edu.al/

 Rrogozhinë

Lagjja nr.1 Rrogozhinë.

Shijak

Lagjia “Kodër”, Shijak.

 Tiranë

Rruga “Jeronim De Rada”

http://zvatirane.edu.al

 Vorë

Rruga “Mema” Vore.

Drejtoria e Përgjithshme
e Arsimit Parauniversitar (DPAP)

Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) ka për mision ofrimin dhe sigurimin e shërbimit arsimor cilësor në të gjitha institucionet arsimore të sistemit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me politikat, strategjitë kombëtare dhe kurrikulën e arsimit parauniversitar, me qëllim zhvillimin dhe edukimin e plotë e të gjithanshëm të nxënësit, në mënyrë që të përballojë sfidat e së ardhmes.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë. Intervista e strukturuar do të zhvillohet pranë ambjenteve të shkollës “Jan Kukuzeli“, në orën...

Listen e kandidateve qe moren pjese ne testimin me shkrim dhe rezultati per fazen vijuese.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social që morën pjesë në testimin me shkrim dhe rezultatet për fazën vijuese. Afati i ankimimit është 3 ditë pune nga shpallja e këtij njoftimi. Ditën e martë, me datë 27.09.2022 pranë ambjenteve të shkollës ‘’Jan Kukuzeli’’...

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

PUBLIKOHET SHPALLJE 4 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIOIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

PUBLIKOHET SHPALLJE 4 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIOIT PUBLIK TE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP)

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

PUBLIKOHEN REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOKUMENTACIONIT PËR KONKURRIMIN PËR VENDET E LIRA PËR NJËSINË E SHËRBIMIT PSIKO SOCIAL NË DRAP DURRËS

Afati i ankimimit është deri më datë 13.09.2022. Ankimimet duhet të dërgohen në e mali-in zyrtar të DRAP Durrës : DRAPDurres@arsimi.gov.al. lista

Praktika Profesionale për vitin shkollor 2022-2023

Në bazë të shkresës Nr.5559 Prot, datë 30.08.2022 "Për Zhvillimin e praktikës profesionale në profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin shkollor 2022-2023", bashkëlidhur gjeni listën IAPP. Shkresa Nr.5559 Prot, datë 30.08.2022 "Për Zhvillimin e praktikës...

Vende të lira për punonjës të shërbimit psiko-social,DRAP Durrës

Për të gjithë punonjësit e shërbimit psiko-social,më 19.08.2022, janë shpallur procedurat e konkurrimit pranë,DRAP Durrës.  

KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PJËSËMARRËS NË PORTALIN “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË KANDIDATËVE PJËSËMARRËS NË PORTALIN "MËSUES PËR SHQIPËRINË" 2022. Kanditatët të ndjekin njoftimet në faqen zyrtare të QShA në lidhje me portalin. (shiko kalendarin)

Njoftim për tërheqjen e shtojcës 3

Kandidatët të cilët do të hyjnë në testin e informatizuar të Portalit "Mësues për Shqipërinë" të tërheqin shtojcën 3 në ZVAP-në ku kanë vendbanimin duke filluar nga dita e nesërme, e Premte datë 15.07.2022.

Na ndiqni në rrjetet sociale

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë.

Lista e kandidatëve psikologë/punonjës social të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar sipas datave të përcaktuar në këtë listë. Intervista e strukturuar do të zhvillohet pranë ambjenteve të shkollës “Jan Kukuzeli“, në orën...

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

Publikohen vendet e lira per ZVAP Tirane date 21.09.2022

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

Publikohen vendet provizore të ZVAP Tiranë datë 20.09.2022

VENDET E LIRA TË PUNËS VAKANTE DHE PROVIZORE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS

VENDET E LIRA TË PUNËS VAKANTE DHE PROVIZORE PËR KANDIDATËT E PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022 DRAP DURRËS

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022

SHPALLET RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE PËR MËSUES TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2022
Dëgjojmë cdo shqetësim tuajin!