NJOFTIM I RËNDËSISHËM PROVIMI ME SHKRIM SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL(DATA E PUBLIKIMIT_19_11_2020)

NJOFTIM I RËNDËSISHËM

Në zbatim të urdhërit Urdhrit të MASR nr. 313, datë 20.10.2020 “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psiko-social në institucionet e arsimit parauniversitar dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social”, DRAP Durrës njofton:

Të gjithë kandidatët e kualifikuar në fazën e parë të konkurimit ftohen të marin pjesë në fazën e dytë të testimit me shkrim në datë 20.11.2020 ora 10.00 në ambientet e Kampusit te Ri Universitar (Godina nr.2), Durrës në adresën:

Rruga: Miqësia, Spitallë, Durrës

PS: Çdo kandidat duhet të jetë prezent në mjediset e provimit ne orën 09:00 i pajisur me kartën ID si dhe duke respektuar masat anti COVID 19 .