Lista paraprake e kandidateve “sherbimi psiko-social” te kualifikuar per DRAP Durres. date,16.11.2020

Lista paraprake e kandidateve “sherbimi psiko-social” te kualifikuar per DRAP Durres.

Kandidatet qe nuk jane perfshire ne listen e te kualifikuarve te drejtohen ne adresen e E-mail te DRAP Durres DRAPDurres@arsimi.gov.al per arsyet e skualifikimit.

Afati i fundit i pranimit te ankesave eshte data 18.11.2020.

(shiko listen)