Udhëzimi nr. 21, datë 13.08.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinis,Për përcaktimin e procedurave për administrimin e teksteve shkollore në përdorim falas në arsimin parauniversitar

Bashkëlidhur për njohje dhe zbatim udhëzimi nr. 21, datë 13.08.2020 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për përcaktimin e procedurave për administrimin e teksteve shkollore në përdorim falas në arsimin parauniversitar”

(shiko udhëzimin)