UDHEZIM Nr.16 DATE 12.06.2020

UDHEZIM Nr.16 DATE 12.06.2020 “PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN Nr.28 DATE  12.12.2019 PER ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBETARE TE MSH 2020” I NDRYSHUAR

(shiko udhezimin)